K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín 

Nové mikrovlnné bariéry VEGAMIP

na detekciu výšky hladiny

 Novinkou v ponuke VEGA Grieshaber KG je nová séria mikrovlnných spínačov medzného stavu výšky materiálov s označením VEGAMIP 61. Jedná sa o mikrovlnu bariéru, ktorá sa využíva najmä ako univerzálny spínač sypkých materiálov. Ale prístroj má jasné výhody aj pre merania kvapalín a na detekciu objektov.-

Mikrovlna bariéra pozostáva z jedného vysielača mikrovlnného žiarenia VEGAMIP R61 a jedného alebo viacerých prijímačov VEGAMIP T61, sústava vytvára spínací impulz ak nastane útlm signálu. Merací rozsah je od 0,1 m do 100 m so štandardnou anténou.

 

 Obr.1 Bariéra VEGAMIP 61 pozostáva z vysielača VEGAMIP T61 a prijímača a VEGAMIP R61

Jednotky sú určené pre procesné teploty -40...+80°C/250°C  alebo až + 450°C pri montáži cez vysokoteplotný adaptér. Procesné tlaky môžu byť v rozsahu od -1 do 4 bar. Napájanie jednotiek je od 20...72 VDC/20...250VAC. Krytie IP66/67. VEGAMIP R61 má na výstupe 2x relé s nastaviteľný oneskorením od 100 ms do 20 s. Vysielač a prijímač sa môže pripojiť na montážne miesto pomocou závitu G 11/2A alebo použitej antény:

 

 Obr. 2 Verzie antén pre VEGAMIP T61/R61

1 Zapuzdrená kužeľová anténa s PTFE oknom

2 Zapuzdrená anténa s PP krytom

3 Kužeľová anténa

4 Kužeľová anténa s predlžovacím driekom

 Princíp merania

 Vysielač VEGAMIP T61 vyžaruje mikrovlny signál vo frekvenčnom pásme K ( 24,085 GHz ) vyžaruje mikrovlny cez anténu smerom ku prijímaču VEGAMIP R61 na druhej strane zásobníka. Ak je medzi jednotkami prekážka dochádza ku útlmu signálu, čo sa  vyhodnotí elektronikou a zopne sa spínací impulz. Zmenou citlivosti v prijímači sa dá optimalizovať sústava na pracovné podmienky a vlastnosti meraného materiálu.

Prijímač sa nastaví na vyššiu citlivosť v prípade materiálu, ktorý má menší útlm (napr. plastový granulát, cereálie), v takomto prípade VEGAMIP 61 spína veľmi citlivo aj pri relatívne malom zakrytí produktom.

Ako iste vieme, tak mikrovlne žiarenie preniká aj cez steny nevodivých zásobníkov, potom je možné detegovať dosiahnutú úroveň materiálu cez steny plastových zásobníkov. V prípade kovových zásobníkov, sa musí snímač inštalovať cez vhodné pripojenie na zásobník alebo sa inštaluje pred okno z plastu, skla či keramiky. Okno zároveň zaisťuje dostatočnú mechanickú ochranu snímaču voči namáhaniu a vysokým teplotám. Mikrovlnná bariéra môže byť teda úplne bez dotyku s meraným materiálom alebo procesom.

 Hlavné výhody mikrovlnnej bariéry:

 - necitlivosť voči nalepovaniu a kontaminácii
- ideálne pre náročné procesné podmienky
- necitlivý na tvorbu prachu
- necitlivý na zmeny vlastnosti materiálov
- jednoduchá obsluha a nastavenie
- necitlivý na zmeny teploty materiálu
- bezkontaktné meranie
- kompaktný prístroj bez potreby ďalšieho vyhodnocovacieho prístroja

 

Použitie

Mikrovlna bariéra VEGAMIP 61 je ideálna pre detekciu sypkých materiálov, ale uplatnenie nájde aj v prípade kvapalín, napr. cez plastové alebo sklenené steny nádrží, či steny potrubí bez nutnosti zasahovať do stien zásobníkov.

Bezdotykové usporiadanie bariéry je ideálne pri náročných meraniach v uhoľných bunkroch ako je zobrazené na obrázku. (obr. 3).

Obr.3 Príklad použitia pri meraní množstva kameniva

Inou aplikáciou pre bariéru je detekcia polohy a prítomnosti predmetov. Keďže spínače sú  necitlivé na zaprášenie, nalepovanie, dážď, hmlu sú ideálne aj pre použitie v náročných podmienkach pri strážení cisterien, vagónov v kameňolomoch pre zabránenie kolízií. Veľkou prednosťou je merací rozsah, ktorý dosahuje až 100m  pri štandardnej anténe.

Mikrovlnná bariéra VEGAMIP 61 je plne integrovaná do VEGA konceptu plics® a ponúka užívateľovi všetky prednosti a výhody tohto modulárneho systému. Užívateľ môže použiť, napr. okrem plastového krytu aj kryt z AL, ocele a podobne rozličné anténne systémy a procesné pripojenia. Každý si môže konfigurovať svoj systém podľa špecifických požiadaviek aplikácie.

Montáž systému je jednoduchá s nízkymi nárokmi na kabeláž a obsluha je bezúdržbová.

Ďalšie informácie o mikrovlnnej bariére pozri tu.