Meracie prístroje na meranie VAC

(Measurement Engineering for Air Conditioning and Ventilation) (pdf 1,5 MB)

 

Úvod                            Princíp merania rýchlosti prúdenia a prietokov                                 

Meracie rozsahy a vožba meracích prístrojov pre meranie rýchlosti prúdenia

Popis princípu merania s termickou, vrtužovou sondou a pomocou Prandtlovej rúrky

 

testo 435-1/-2/-3/-4        Profesionálny viacfunkčný anemometer                     Cenník                        

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlos prúdenia, teplotu, vlhkos, CO2, absolútny  a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripoji aj bezdrôtové sondy.  Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/

0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

 

 

 

testo 445          Servisný viacfunkčný prístroj pre ventilačné/klimatizačné systémy    Cenník

Univerzálny merací prístroj vhodný meranie teploty, relatívnej vlhkosti, teploty rosného bodu, absolútnej vlhkosti, entalpie , stupňa vlhkosti a spolupracuje so všetkými typmi snímačov prúdenia (pre meranie v kanáloch, výustkách alebo odsávačoch), prietok, tlak a kvalitu ovzdušia IAQ. Údaje je možno uklada do pamäti a prenáša do PC alebo vytlači na prenosnej testi IR tlačiarni . Merací rozsah: -200 až +1370 °C/ -200 až +1000 °C -50 až +150 °C/ 0 až +60 m/s/ 0 až +100 Pa ,0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. / 0 až +20 m/s / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO.

 

 

testo 400          Referenčný merací prístroj pre  A/C a ventilačné systémy      Cenník            

Prístroj referenčnej triedy umožňuje mera všetko čo požaduje profesionál pre komplexné posúdenie zložitých úloh jednoducho, účinne a konvenčne. testo 400 meria parametre ako sú teplota, CO2, otáčky, mA/V, relatívnu vlhkos a všetky ďalšie parametre vlhkosti, tlak, rýchlos prúdenia a prietok. Merací rozsah: -40 až +150 °C/ -200 až +800 °C/ -200 až +1370 °C/ 0 až +1760 °C/ -200 až +1000 °C / 0 až +60 m/s, 0 až +20 m/s/ 0 až +100 Pa , 0 až +10 hPa, 0 až +100 hPa, 0...2000 hPa/ 0 až +100 %r.v. , 0 až 1,0 Aw / 0 až +1 Vol. % CO2/ 0 až +10000 ppm CO2 / 0 až +500 ppm CO. +20 to +20000 ot/min/ 0 až +20 mA, 0/4 až 20 mA, 0 až +10 V

 

 

testo 416                      Kompaktný anemometer vrtužový s teleskopom         Cenník            

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou vrtužovou sondou na teleskope (max. 890mm). Zobrazuje aktuálny rýchlos prúdenia a prietok jednoduchým zadaním prierezu kanála. Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,6 až +40 m/s, -20 to +50 °C.

 

 

testo 425                      Kompaktný anemometer termický s teleskopom         Cenník             

Kompaktný anemometer s pevne pripojenou termickou sondou na teleskope. Meria  rýchlos prúdenia, prietok a teplotu.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0 až +20 m/s, -20 to +70 °C.

 

testo 417                      Kompaktný anemometer vrtužový                               Cenník              

Kompaktný anemometer  so vstavanou vrtužovou sondou o priemere Ø 100 mm. Meria rýchlos prúdenia, teplotu a prietok.  Na displeji sa zobrazuje aj smer prúdenia.  Meranie časovej a bodovej strednej hodnoty prúdenia, prietoku a teploty. Zobrazuje hodnoty min/max . Volitežný nadstavec umožňuje efektívne mera  prúdenie na mriežkach ventilátorov a výustkách. Tlačidlom Hold umožňuje „zmrazi“ údaj na displeji. Merací rozsah: 0,3 až +20 m/s, 0 to +50 °C, 0 až +99990 m³/h

 

 

testo 510               Diferenčný tlakomer                                                   Cenník

Malý, kompaktný diferenčný tlakomer s kompenzáciou teploty a praktickou obsluhou pomocou 3 tlačidiel.

•  niekožko prepínatežných jednotiek: Pa/hPa, mmH2O, mmHg, inH2O, psi

• Pripojenie pomocou hadičiek s priemerom 4 mm a 6 mm

Ideálny na meranie tlaku  a prietoku v klimatizácii a ventilácii,  pri meraní rýchlosti možnos nastavi hustotu meraného média. Merací rozsah: t0 až 100 hPa s presnoou na +- 3 Pa.

Možnos zobrazova hodnotu aj v Pa pre zvolenú jednotku. Kompenzácia teploty a silný magnet na zadnok kryte. Mernaie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky

( zadávanie mernej hmotnosti vzduchu)

 

 

testo 511               Absolútny tlakomer                                                    Cenník

Meranie absolútneho tlaku v orzsahu 300...1200 hPa s presnosou +- 3 hPa. Výpočet barometrického tlaku vzduchu a barometrickej nadmorskej výšky, 

 

 

                

testo 512                             Diferenčný tlakomer                                                                     Cenník

testo 512 meria diferenčný tlak a súčasne aj rýchlos. Jednoduché odčítanie na podsvietenom displeji. Možnos tlači namerané hodnoty na mieste merania spolu s časom , min a max. hodnotami. testo 512 má dva pripínatežné rozsahy rýchlosti: m/s a fpm. Pre tlak je 8 volitežných jednotiek: kPa, hPa, Pa, mmH2O, mmHg, psi, inch H2O, inch Hg. Možnos zobrazi strednú hodnotu, min. a max., zastavi meranie HOLD a zadanie hustoty meraného média pri rýchlosti. Tlač meraných hodnôt s uvedením dátumu, času, max a min hodnôt

 

testo 521-1/-2-3 Referenčný prístroj na meranie s Prandtlovou rúrkou             Cenník

Vežmi presný diferenčný tlakomer testo 521, s interným snímačom talku 0 ...100 hPa je ideálny pre meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky v rozsahu 5 ...100 m/s. testo 521 sa dodáva v dvoch triedach presnosti: testo 521-1 s interným snímačom v triede 0.2, testo 521-2 s interným snímačom v triede 0.1.

Pomocou externej sondy 100 Pa je možno mera rýchlos prúdenia v rozsahu 1... 12 m/s.

Merané údaje je možno uklada  do pamäti a prenáša do PC alebo tlači na testo IR tlačiareň.

 

Precízny diferenčný tlakomer pre meranie v VAC, napr. úbytky tlakov na filtroch, kontrole ventilátorov a odsávacích zariadení. Model testo 521-2 umožňuje pomocou interného snímača tlaku a Prantlovej rúrky mera rýchlos prúdenia  od 5 ... 100 m/s. Pomocou externej sondy 100 Pa je možno mera prúdenie v rozsahu 1 ... 12 m/s. Výhodou prístroja je priamy výpočet prietoku , strednej hodnoty bodovej a časovej s automatickou kompenzáciou tesnosti.

 

testo 521-3 má najmenší merací rozsah do 250 Pa. Vyznačuje sa vysokou prednosou a rozlíšením až do 0.1 Pa Ideálny na meranie diferenčného tlaku v čistých priestoroch. Pomocou Prandtlovej rúrky možno mera rýchlos v rozsahu od 1 do 20 m/s.

Meracie rozsahy: 0 to 100 hPa, 0...10 V/ 0...20 mA/ 5 až 100 m/s (521-2), 0 až 2000 hPa/ -40 až +150 °C/ -200 až +1370 °C

 

 

testo 635-1/-2               Univerzálny vlhkomer, teplomer                                 Cenník

Univerzálny prístroj na meranie vlhkosti, teploty a rovnovážnej vlhkosti stavebných materiálov , tlakového rosného bodu. Využíva vlhkostný senzor testo, ktorý  bol niekožkokrát preverený v medzinárodných laboratóriách a vyznačuje sa unikátnou presnosou, dlhodobou stabilitou, odolnosou voči teplote a robustnosou.

Prístroj má možnos pripoji až 3 bezdrôtové snímače teploty alebo vlhkosti. Volitežný profil užívateža, t.j. špecifikácia tlačidiel a špecifických funkcií a obslužného menu. Namerané údaje je možno tlači na IR tlačiareň. Prístroj meria aj materiálovú vlhkos pomocou špeciálnych sond. Dovožuje analyzova vlhkos stropov, stien, testo 635 zobrazuje rozdiel medzi teplotou rosného bodu určenej z meranej teploty a vlhkosti vzduchu a teplotou steny. Pomocou presnej sondy umožňuje mera teplotu tlakového rosného bodu tlakových systémov do - 60 °C tpd.

testo 635-1, meria vlhkos/teplotu  a dodáva sa s kalibračným protokolom

testo 635-2, meria vlhkos/teplotu s pamäou, prenosom údajov do PC software a USB káblom, dodáva sa s kalibračným protokolom

 

testo 625                      Kompaktný vlhkomer/teplomer                                   Cenník

testo 625 je kompaktný merací prístroj na meranie vlhkosti a teploty. Dodáva sa s kombinovanou nástrčnou sondou, batériou a kalibračným protokolom. Vyznačuje sa vežkým dvojriadkovým displejom a zobrazuje vlhkos, teplotu a teplotu  a teplotu rosného bodu.  V prípade merania na ažko dostupnom mieste možno sondu preloži do rukoväte s káblikom a pripoji ku prístroju. Alternatívou je možnos prenosu meranej vlhkosti pomocou sondy s bezdrôtovým rádiovým prenosom.

• Prístroj zobrazuje teplotu a relatívnu vlhkos / mokrú teplotu / teplotu rosného bodu

• hodnoty Max./min.

• má tlačidlo Hold  na zastavenie merania

• podsvietenie displeja

• funkciu Auto Off

 

testo 608-H1/-H2           Vlhkomer/teplomer                                                     Cenník

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu.

Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.

 

testo 925                      1-kanálový teplomer                                                   Cenník

1 kanálový teplomer so širokým okruhom snímačov. Naviac s prístrojom možno meria aj pomocou bezdrôtových snímačov teploty. Prekročenie limitnej hodnoty je signalizované zvukovo. NA testo IR tlačiareň možno tlači aktuálne hodnoty, ako aj max/min.

 

testo 922                      diferenčný 2 kanálový teplomer                                  Cenník

 

Podobne ako testo 925 avšak dvojkanálový teplomer. Možnos použi aj bezdrôtové snímače teploty . Na IR tlačiareň sa dá vytlači aktuálna hodnota, min a max hodnoty v nastavenom cykle, tzv. cyklickej tlače, napr. každú minútu.

 

testo 110                      Presný teplomer                                                         Cenník

teplomer testo 110 bol špeciálne vyvinutý pre meranie teplôt v chladiacich boxoch, skladoch a v exteriéri. Na vežkom displeji s podsvietením  zobrazuje aktuálnu hodnotu, min a max hodnoty. Umožňuje tlač na IR tlačiareň a rádiové pripojenie bezdrôtových snímačov. Má zvukový alarm prekročenia meraných hodnôt.

 

 

testo 830-T1/-T2/-T3     Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

 

testo 830-T1 je rýchly  univerzálny IR teplomer s 1 laserovým zameriavacím lúčom • optika 10:1 • nastavitežná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov

 

testo 830-T2 je IR teplomer s 2 laserovými lúčmi • optika 12:1 • nastavitežná emisivita 0.2 to 1.0 • Zvukový a optický signál prekročenia limitov. Možnos pripojenia aj externých kontaktných snímačov teploty

 

testo 830-T3 podobne ako 830-T2 s optikou na meranie teploty z malých plôch, optika umožňuje mera z plochy o priemere 2 mm na vzdialenos 25 mm!                                                                                          Cenník

 

 

 

 

testo 845-T1/-T2           Bezdotykový teplomer ( pyrometer )                           Cenník

           

testo 845, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom včítane vlhkostnej sondy, prepínatežnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnos pripoji externé snímače, optický/akustický alarm, pamä meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

Merací rozsah: -35 až +950 °C IR čas,  -35 až +950 °C kontaktná čas.

 

testo 845 s vlhkostnou sondou, IR teplomer s krížovým laserovým zameriavačom, prepínatežnou optikou na meranie vzdialených ale aj blízkych povrchov , možnos pripoji externé snímače, optický/akustický alarm, pamä meraných hodnôt , PC USB kábel včítane programu na PC, hliníkový kufor a kalibračný protokol

Merací rozsah: -35 až +950 °C IR čas,  -35 až +950 °C kontaktná čas, 0 až +100 %r.v. , 0 až +50 °C, -20 až +50 °C td vlhkostná sonda

 

testo 535                      Monitor CO2 okolia                                                    Cenník

testo 535 je vežmi presný a spožahlivý merací prístroj na meranie CO2 okolia. • Nevyžaduje opakovanú kalibráciu • Dlhodobé monitorovanie CO2 pomocou pevne pripojenej sondy. Dodáva sa s batériou a kalibračným protokolom

 

testo 545                      Luxmeter                                                                    Cenník

Ideálny prístroj na posúdenie kvality osvetlenia pracovného prostredia. • Pamä na 99 miest s možnos zaznamena až 3000 meraní. • Výpočet strednej bodovej a časovej hodnoty.

Pripojenie na PC. testo 545 Luxmeter, ktorý sa dodáva s batériou a kalibračným protokolom.

 

testo 319                      Endoskop                                                                   Cenník

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliada a kontrolova ažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď.

Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveža viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predís vysokým nákladom na opravy. Možnos pripoji fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivova skutkový stav kontroly.

Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °

 

 

testo 476                      Optický stroboskop                                                    Cenník

Vreckový stroboskop meria otáčky a vibrácie.  Umožňuje kontrolu a kvalitatívne posúdenie pohybu častí aj pri vysokých frekvenciách. Výkonná aku batéria s výdržou minimálne 1 hodiny • Automatická synchronizácia zábleskov. Merací rozsah 30 to +12500 otáčok/minútu.

 

 

testo 465                      Bezdotykový otáčkomer                                              Cenník

Pomocou otáčkomera testo 465, možno mera bezdotykov otáčky v rozsahu 1....10 0000 otáčok/minútu. Jednoducho sa nasmeruje reflektor s červeným svetlom na meraný predmet, na ktorom je nalepený terčík . Otáčkomer umožňuje zaznamena poslednú strednú/maximálnu hodnotu.

 

testo 470                      Bezdotykový a dotykový otáčkomer                            Cenník

Ideálna kombinácia optického a dotykového merania otáčok v rozsahu 1....10 000/20 0000 otáčok/minútu ( mechanicky ). Z optického sa stáva dotykový otáčkomer jednoducho priložením adaptéra s príložnými špičkami a kolieskami. Meria otáčky, ubehnutú dĺžku a rýchlos posuvu. Rýchlos posuvu: 0.10 to 1.999 m/min, dĺžka: 0.02 to 99,000m.

 

 

testo 185/ testo 816      Hlukomer                                                                   Cenník

testo 815 je ideálny hlukomer na denné použitie. Určený na meranie v klimatizácii, vykurovaní, kontrole hluku na  diskotékach, strojoch alebo hluku spažovacích systémoch

testo 816 je v porovnaní s testo 815 väčší model s niekožkými dôležitými predmostiami. Ideálny na meranie v pracovnom prostredí   a meraní šumu v životnom prostredí.

 

Spoločné rysy testo 815/816

• Presnos triedy 2 podža IEC 60651

• Jednoduché nastavovanie (pomocou skrutkovača)

• frekvenčné váhové charakteristiky A a C

• pamä na Maxi a min hodnoty

• závit na pripojenie statívu  (1/4 inch)

 

Výhody testo 816

•  Pripínatežný čas merania Fast/ Slow

• Automatické prepnutie rozsahu

• podsvietenie displeja

• napájanie aj zo siete

• stĺpcový graf- BarGraph

• AC výstup na zapisovač alebo zosilňovač

• DC výstup s citlivosou 10 mV/dB na pripojenie záznamníkov

 

 

testo 174                      Záznamník teploty                                                      Cenník

mini záznamník  testo 174 dovožuj zaznamenáva teplotu v miestnostiach a preto je ideálny pri sledovaní termostatických ventilov a ďalších meraniach kde je potrebné posúdi zmeny teploty od –30 do +70 °C. Zobrazuje aktuálnu teplotu. Na displej možno vyvola: uloženú min. max hodnotu, medzné hodnoty a životnos batérie.

• Presné meranie teploty s pamäou na 3900 hodnôt

• Zobrazenie alarmu na displeji pri prekročení definovanej max/min hodnoty

• Bezpečné uloženie údajov aj pri výpadku batérie

 

testo 175-T1                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T1 je jednokanálový záznamník teploty s pamäou až 7800 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T2                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T2 je dvojkanálový záznamník teploty s pamäou až 16000 hodnôt. Má vstup pre jeden externý snímač teploty. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne ( 1x internú a 1 x externú ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-T3                 Záznamník teploty                                                      Cenník

testo 175-T3 je dvojkanálový záznamník teploty pomocou dvoch externých snímačov s pamäou až 16000 hodnôt. Široký výber snímačov. Monitoruje 2 teploty súčasne (2 x externá ).Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

 

testo 175-H2                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                      Cenník

testo 175-T3 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäou až 16000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-T2                 Profesionálny záznamník teploty                                Cenník

testo 177-T2 je profesionálny jednokanálový záznamník teploty s pamäou až 48000 hodnôt. Má vstup pre jeden interný snímač teploty. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580.

 

 

testo 177-H1                 Záznamník teploty/vlhkosti s displejom                      Cenník

testo 177-H1 je profesionálny dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti  pomocou interných snímačov s pamäou až 48000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnos tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580. Možnos kalibrácie pomocou kalibračnej sady testo

 

 

testo 575                      Rýchla IR tlačiareň

 

• Rýchla tlačiareň s tlačou až 6riadkov/s.

• Tlač tabuliek/grafov

• Vytlačenie Info/celej pamäte

• určenie sekcie, ktorá sa má vytlači

• Vožba jazyka

• možnos použi samolepky testo

 

testo 580                      Kolektor meraných hodnôt

 

• môže vyčíta až 25 testo záznamníkov testo 175 alebo 10 záznamníkov testo 177

• zobrazuje informácie o stave

•prenos zozbieraných údajov do PC pomocou Testo ComSoft 3

 

 

E adapter         Ethernet adaptér                                                                               

Nový Ethernet adaptér slúži na: ˇmeranie  On-site, napr. vo výrobe, skladoch pri príchode tovaru . Merací prístroj ostáva na mieste merania a nie je potrebné jeho prenášanie ku PC. Kontrola údajov z kancelárie alebo nadradeného PC systému.

 

 

hygrotest 600   Prevodníky vlhkosti pre klimatizáciu a priemysel                   Cenník

testo 600 sú profesionálne prevodníky vlhkosti/teploty pre priemyselné aplikácie a v klimatizácií. Vyznačujú sa rozdielnym tvarom krytu a vyhotovenia pre montហna stenu, do kanála alebo s externým snímačom na káble. Umožňujú zobrazi aj teplotu rosného bodu namiesto vlhkosti.

 

hygrotest 650 – Výsoko výkonné prevodníky vlhkosti pre ventiláciu/klimatizáciu a priemysel

Prevodníky vlhkosti/teploty hygrotest 650 sa vyznačujú mimoriadnou presnosou ą1 % r.v. Vežmi robustný kryt s displejom. Snímač vlhkosti umožňuje mera až do +180 °C. Zobrazuje rozličné jednotky vlhkosti ako sú relatívna vlhkos, teplota rosného bodu, absolútna vlhkos, stupeň vlhkosti., alebo mokrá teplota ( všetko z Mollierovho diagramu). Obsluha pomocou troch tlačidiel. Vyhrievaná verzia hygrotest 650 HP je určená do priestorov s trvale vysokou vlhkosou.

 

Mini teplomer vpichový teplomer-dotykový teplomer                                    Cenník

Rýchly vpichový/ponorný teplomer na meranie v kvapalinách, práškoch a vzduchu. Meracia špička môže by ukončená aj na meranie dotykovej teploty rovných povrchov. •Jednoduché a žahké odčítanie vďaka vežkému displeju • Možná jednoduchá výmena batérie. Merací rozsah -50...+150/+250 °C, presnos +- 1 °C

 

testo 905-T1                 vpichový teplomer                                                      Cenník

jeden z najrýchlejších vpichových/ponorných teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a              presnosou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnos +- 1 °C

 

testo 905-T2                 dotykový teplomer                                                      Cenník

jeden z najrýchlejších dotykových teplomerov na svete s daným meracím rozsahom a presnosou. Merací rozsah -50...+350/+500 °C, presnos +- 1 °C. Ideálny na rovné aj nerovné povrchy.

 

 

testo 605-H1                 vlhkomer/teplomer                                                     Cenník

Mini vlhkomer/teplomer s vysokou presnosou. Vežmi stabilný senzor vlhkosti zaisuje presné meranie aj po rokoch používania. Zobrazuje aj teplotu rosného bodu °C td (testo 605-H1) alebo psychrometrickú mokrú teplotu °C Tw (testo 605-H2)

 

testo 405-V1     Mini anemometer                                                                   Cenník           

Je prvý termický anemometer v tejto cenovej kategórii, ktorý dokáže mera rýchlos prúdenia, prietok a teplotu. Merací rozsah: 0 až +10 m/s, -20 to +50 °C, 0 až +99990 m³/h